Art Tools

ความแตกต่างระหว่างศิลปะท้องถิ่นกับศิลปะราชสำนักความแตกต่างระหว่างศิลปะท้องถิ่นกับศิลปะราชสำนัก

          แม้ศิลปะจะเป็นสิ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสัญญะอันบริสุทธิ์ และสิ่งที่จรรโลงให้จิตใจเรานั้น ใสสะอาดหรือกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเราให้มีขึ้นมาได้ก็ตาม รวมไปถึงบางคนอาจให้คำนิยามของศิลปะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชนชั้น ช่วยให้มนุษย์ผู้เสพงานศิลปะก้าวข้ามความมืดมนในจิตใจอันเกิดจากปัญหาและสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมไปได้ก็ตาม แต่กระนั้น เมื่องานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมา ถูกหล่อหลอมและวิวัฒนาการมากขึ้นพร้อมกับสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมานั้น ส่งผลให้งานศิลปะถูกจัดประเภทและลำดับตามกลุ่มชนผู้ริเริ่มสร้างมันขึ้นมา จนท้ายที่สุดงานศิลปะก็ยังถูกนำกลับเข้ามาในวังวนของชนชั้นและการจัดลำดับความสำคัญ ความเป็นส่วนกลางและความเป็นท้องถิ่นจนได้ ในที่นี้ เราจะมาพูดถึงงานศิลปะแบบส่วนกลางหรือแบบราชสำนัก กับ งานศิลปะแบบท้องถิ่นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ถูกนิยามและใช้ไปในทิศทางใดบ้าง ศิลปะเพื่อราชและศิลปะเพื่อราษฎร ปฏิเสธไม่ได้ว่างานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยส่วนกลางนั้น ส่วนมากมักเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก {...}

READ MOREREAD MORE