Art Tools

ความแตกต่างระหว่างศิลปะท้องถิ่นกับศิลปะราชสำนักความแตกต่างระหว่างศิลปะท้องถิ่นกับศิลปะราชสำนัก

          แม้ศิลปะจะเป็นสิ่งที่ถูกนิยามว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงสัญญะอันบริสุทธิ์ และสิ่งที่จรรโลงให้จิตใจเรานั้น ใสสะอาดหรือกระตุ้นแรงบันดาลใจในตัวเราให้มีขึ้นมาได้ก็ตาม รวมไปถึงบางคนอาจให้คำนิยามของศิลปะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีชนชั้น ช่วยให้มนุษย์ผู้เสพงานศิลปะก้าวข้ามความมืดมนในจิตใจอันเกิดจากปัญหาและสภาพแวดล้อมต่างๆในสังคมไปได้ก็ตาม แต่กระนั้น เมื่องานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นมา ถูกหล่อหลอมและวิวัฒนาการมากขึ้นพร้อมกับสังคมและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยมานั้น ส่งผลให้งานศิลปะถูกจัดประเภทและลำดับตามกลุ่มชนผู้ริเริ่มสร้างมันขึ้นมา จนท้ายที่สุดงานศิลปะก็ยังถูกนำกลับเข้ามาในวังวนของชนชั้นและการจัดลำดับความสำคัญ ความเป็นส่วนกลางและความเป็นท้องถิ่นจนได้ ในที่นี้ เราจะมาพูดถึงงานศิลปะแบบส่วนกลางหรือแบบราชสำนัก กับ งานศิลปะแบบท้องถิ่นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ถูกนิยามและใช้ไปในทิศทางใดบ้าง ศิลปะเพื่อราชและศิลปะเพื่อราษฎร ปฏิเสธไม่ได้ว่างานศิลปะที่ถูกสร้างขึ้นโดยส่วนกลางนั้น ส่วนมากมักเป็นงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก {...}

READ MOREREAD MORE
Modern Art

งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตก (2)งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตก (2)

          จากที่ได้เกริ่นไปในตอนที่แล้ว ถึงความเหมือนในงานศิลปะโบราณระหว่างซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตก วันนี้เราจะมาสำรวจดูว่าความเหมือนกันดังกล่าวนั้น มีผลอย่างไรและมีปัจจัยก่อเกิดความเหมือนเหล่านั้นขึ้นมาจากอะไร เพื่อที่เราจะได้มาทำความเข้าใจว่าในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เงื่อนไขทางสังคมและการเมือง วัฒนธรรม ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หล่อหลอมงานศิลปะอยู่วันยังค่ำนั้นเอง การแบ่งแยกพื้นที่ทางชนชั้นในงานศิลปะ นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป็นอย่างมากในงานศิลปกรรมไม่ว่างานศิลปกรรมนั้นๆจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม เพราะในกลุ่มสังคมบนโลก ย่อมมีชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นทางการเมือง ชนชั้นทางเพศ ชนชั้นทางศาสนา ชนชั้นในความเหมือนต่างระหว่างชาติพันธุ์ ซึ่งทุกอย่างล้วนผูกโยงกันอยู่ในงานศิลปกรรมนั้นเอง ดังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้เข้าไปในโบสถ์วิหารตามวัดในศาสนาพุทธใกล้บ้านแล้ว จะมีพื้นที่หนึ่งที่ฆราวาสสามารถเข้าไปนั่งร่วมงานพิธีกรรมได้ {...}

READ MOREREAD MORE
Greek Art

งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตกงานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตก

          พื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อกำเนิดรูปร่างของงานศิลปะในพื้นที่นั้นๆ เช่น งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออก ที่มีรูปลักษณ์เคร่งครึม แข็งแรงและดุดัน เป็นไปตามพื้นฐานทางวัฒนธรรมอันแตกต่างจากงานศิลปะในโลกตะวันตกที่เน้นความอ่อนช้อย สรีระและสัดส่วนที่มีมาตรฐาน           ถึงอย่างไร ข้อเขียนในข้างต้นก็ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดว่าผู้คนในโลกตะวันออกจะมีนิสัยดุดัน เคร่งครึม มากกว่าผู้คนในโลกตะวันตกแต่อย่างไร เพราะแม้ศิลปกรรมจะสะท้อนถึงพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาก็จริง แต่ก็มิสามารถนำทั้งหมดมาตัดสินได้อย่างเด็ดขาดว่าลักษณะที่แสดงออกมาในงานศิลปกรรมเช่นนี้ {...}

READ MOREREAD MORE