Modern Art

งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตก (2)งานศิลปะโบราณในโลกตะวันออกกับงานศิลปะในโลกตะวันตก (2)

          จากที่ได้เกริ่นไปในตอนที่แล้ว ถึงความเหมือนในงานศิลปะโบราณระหว่างซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตก วันนี้เราจะมาสำรวจดูว่าความเหมือนกันดังกล่าวนั้น มีผลอย่างไรและมีปัจจัยก่อเกิดความเหมือนเหล่านั้นขึ้นมาจากอะไร เพื่อที่เราจะได้มาทำความเข้าใจว่าในความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรม เงื่อนไขทางสังคมและการเมือง วัฒนธรรม ก็ยังคงเป็นสิ่งที่หล่อหลอมงานศิลปะอยู่วันยังค่ำนั้นเอง การแบ่งแยกพื้นที่ทางชนชั้นในงานศิลปะ นับเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเป็นอย่างมากในงานศิลปกรรมไม่ว่างานศิลปกรรมนั้นๆจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม เพราะในกลุ่มสังคมบนโลก ย่อมมีชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นชนชั้นทางการเมือง ชนชั้นทางเพศ ชนชั้นทางศาสนา ชนชั้นในความเหมือนต่างระหว่างชาติพันธุ์ ซึ่งทุกอย่างล้วนผูกโยงกันอยู่ในงานศิลปกรรมนั้นเอง ดังเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราได้เข้าไปในโบสถ์วิหารตามวัดในศาสนาพุทธใกล้บ้านแล้ว จะมีพื้นที่หนึ่งที่ฆราวาสสามารถเข้าไปนั่งร่วมงานพิธีกรรมได้ {...}

READ MOREREAD MORE